משלוחים חינם לכל רחבי הארץ !
ניקוי ותיקון על ידי מומחה !
סל הקניות
עגלתך ריקה כרגע

הצהרת פרטיות של מידע דיוור ופרסום

מבוא

NOOL שטיחים בע"מ, חברה פרטית הרשומה במספר 516782331, המכונה "הנהלת האתר", מחויבת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר NOOL שטיחים, הזמין בכתובת https://www.nool.co.il, וכל כתובת אחרת המנוהלת על ידי האתר (המכונה ביחד "האתר").

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות החלה על האתר, תוך התייחסות לאופן שבו הנהלת האתר אוספת ומשתמשת במידע הנמסר על ידי המשתמשים. בכניסה לאתר ושימוש בשירותיו, לרבות ביצוע הזמנות מוצרים, המשתמשים מסכימים במפורש לציית למדיניות פרטיות זו, וכן לכל תנאים והגבלות נוספים המתפרסמים באתר, כגון תקנון תפעול והוראות משלימות שניתנו על ידי הנהלת האתר במהלך שימוש באתר (המכונה ביחד "מסמכי החובה").

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך חלה על כל המשתמשים.

דיווח על הפרות פרטיות

אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה להנהלת האתר במייל gilad@nool.co.il או בטלפון 054-838-8347. נציגי הנהלת האתר זמינים להתייחס לכל פניה, תשובה, שאלה או תלונה.

מסירת מידע לאתר

הגלישה באתר בדרך כלל אינה מחייבת את המשתמשים לספק מידע מזהה. עם זאת, שירותים מסוימים, במיוחד הזמנות מוצרים מקוונות ומנוי לרשימת התפוצה, מחייבים הרשמה. בעת ביצוע הזמנות מוצרים באתר, המשתמשים יתבקשו למסור פרטים מזהים כגון שמם המלא, כתובתם המדויקת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון, פרטי תשלום וכל מידע נחוץ נוסף. ייתכן שהמשתמשים יידרשו גם לספק פרטים נוספים הקשורים לתהליך ההזמנה והמשלוח. שדות נדרשים יסומנו בבירור, והמשתמשים חייבים למלא אותם כדי להמשיך בהזמנות או לגשת לשירותי האתר.

המשתמשים אחראים לספק פרטים מדויקים, אמיתיים ומלאים, המאשרים את נכונות המידע המסופק. מסירת מידע זה אינה מחייבת על פי חוק ומותנית בהסכמת המשתמשים ובבחירה אישית. פרטים לא מדויקים או הנחיות מיוחדות חלקיות עלולים להפריע למשתמשים בגישה לשירותי האתר, למנוע את השלמת הזמנות או להגביל את יכולת האתר ליצור קשר עם המשתמשים במידת הצורך.

כאשר משתמשים מוסרים פרטים אישיים השייכים לצד שלישי, לרבות מקבל המוצרים שהוזמנו, הם מאשרים כי קיבלו הסכמה מפורשת מהצד השלישי לחשיפה ושימוש במידע שלהם על ידי הנהלת האתר בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך הפעלת האתר

הנהלת האתר שומרת מידע על האינטראקציות של המשתמשים עם האתר, לרבות העדפות שפה, דפים ומוצרים שנצפו, הצעות ושירותים מועדפים, נתוני מיקום, כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), שיטות גישה ועוד. הנהלת האתר עשויה גם להשתמש בשירותי צד שלישי כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר בנוגע לפעילויות המשתמש באתר.

שימוש במידע

הפרטים הנמסרים על ידי המשתמשים והמידע שנאסף במהלך השימוש באתר נשמרים במאגר הנתונים של הנהלת האתר. בכניסה לאתר וקבלת מדיניות הפרטיות, המשתמשים מסכימים לאחסון וניהול פרטיהם במאגר המידע של הנהלת האתר. מידע זה ישמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, כמו גם המסמכים המחייבים והחוקים החלים, למטרות הבאות:

כדי לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותי האתר.

להתאים את השירותים באתר להעדפות המשתמשים ושל משתמשים אחרים.

לשלוח מדי פעם מידע על השירותים והמוצרים של הנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט או דרכי תקשורת אחרות וכן תוכן פרסומי ומידע על מוצרים ושירותים של צד שלישי. משתמשים יקבלו מידע כזה רק אם הסכימו לתנאי ההתקנה והרכישה ונרשמו לרשימת התפוצה. משתמשים יכולים לבטל את הסכמתם בכל עת.

ליצור קשר עם משתמשים כאשר הנהלת האתר רואה צורך בכך, לרבות לאחר הזמנות מוצרים, הרשמה לרשימת התפוצה, שירותי ניהול, תיאום הזמנות ואירועים.

להבטחת תפעול ופיתוח תקין של האתר.

לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי הפרטיות ותנאי הרכישה של האתר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הנהלת האתר לא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמשים ומידע הקשור לפעילותם באתר לצדדים שלישיים, אלא בנסיבות הבאות:

  • בעת הצורך לספק את שירותי האתר.
  • במקרים של הפרות משתמשים של תנאי האתר של שימוש ורכישה או כל פעולה דרך האתר או בקשר אליו הנחשבת בלתי חוקית או ניסיונות לכך.
  • בתגובה לצו מרשות מוסמכת בבקשה לחשיפת פרטי משתמש.
  • במקרים של מחלוקות, תביעות, דרישות או הליכים משפטיים בין המשתמשים להנהלת האתר.
  • כאשר הנהלת האתר סבורה שחשיפת מידע נחוצה כדי למנוע פגיעה משמעותית במשתמשים, ברכושם או ברכושו של צד שלישי.
  • הנהלת האתר רשאית להעביר מידע משתמש שנאסף באמצעות מדיניות מידע זו בתנאים המפורטים כאן.
  • אם הנהלת האתר תארגן מחדש את פעילות האתר או תמזג אותה עם גורם אחר, או אם חל שינוי במבנה המשפטי של האתר או מיזוג עם צד שלישי, ניתן להעביר עותק של פרטי המשתמש המאוחסנים לגוף החדש, ובלבד ש. ישות זו מצייתת להנחיות מדיניות הפרטיות.

מיקום אחסון נתונים

המידע שנאסף עשוי להישמר במאגר המידע של הנהלת האתר, אשר עשוי להיות ממוקם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמת המשתמשים למדיניות זו מעידה על הסכמה לאחסן ולהעביר מידע לחו"ל.

עוגיות

העוגיות עשויות להיות מועסקות על ידי הנהלת האתר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. עוגיות משמשות לאיסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, לאמת פרטי משתמש, להתאים את האתר להעדפות המשתמש ולשפר את אבטחת המידע. קובצי Cookie הם קבצי טקסט שנוצרו על ידי הדפדפנים של המשתמשים לפי בקשת הנהלת האתר. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר הדפדפן סגור, בעוד שאחרות נשמרות בכונן הקשיח של המחשב של המשתמש. קובצי Cookie מכילים מידע מגוון, כגון דפים שביקרו בהם, משך הביקורים באתר, מקורות הפניה, קטעים מועדפים והעדפות אחרות. הם גם מבטלים את הצורך להזין שוב ושוב פרטי התחברות עבור חלקים באתר הדורשים הרשמה. המידע בתוך עוגיות מוצפן, והנהלת האתר נוקטת באמצעים על מנת להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לגשת ולהבין את המידע המאוחסן בהם.

משתמשים יכולים לבחור להשבית קובצי Cookie על ידי התאמת הגדרות הדפדפן שלהם. עם זאת, הדבר עלול לגרום לגישה מוגבלת לשירותים או תכונות מסוימות של האתר, הן באתר זה והן באחרים. משתמשים יכולים גם למחוק עוגיות מהמחשבים שלהם בכל עת, אם כי מומלץ לעשות זאת רק אם המשתמשים בטוחים שהם כבר לא רוצים שהאתר יהיה מותאם להעדפותיהם. מחיקת קובצי Cookie עשויה לדרוש מהמשתמשים להזין מחדש שמות משתמש וסיסמאות, לכן יש לנקוט משנה זהירות ולוודא שכל הפרטים הדרושים נשמרים בצורה מאובטחת לפני שתמשיך.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע להפחתת הסיכון לחדירה בלתי מורשית למערכותיה. בעוד שאמצעים אלה משפרים את האבטחה, הם אינם יכולים להבטיח חסינות מלאה מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

זכות לעיין במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות משנת 1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע שלו המוחזק במאגר מידע, בין אם באופן אישי, באמצעות נציג מוסמך בכתב או באמצעות אפוטרופוס. אנשים שמוצאים את המידע שלהם כשגוי, חלקי, לא ברור או מיושן עשויים לבקש תיקון או מחיקה של מידע כזה ממסד הנתונים. אם בעל מאגר המידע מסרב לבצע את השינויים המבוקשים, עליו ליידע את הפרט על כך, בהתאם לנהלים המפורטים בתקנות הרלוונטיות. במקרה של סירוב לאפשר גישה, או סירוב לתקן או למחוק מידע, הפרט רשאי להגיש ערעור כמפורט בתקנות החלות.

כמו כן, אם נעשה שימוש במידע במאגרי המידע של הנהלת האתר ליצירת קשר מותאם אישית על סמך מאפיינים דמוגרפיים ("יצירת קשר בדיוור ישיר"), זכותו של יחידים, בכתב, לבקש מחיקת מידע הקשור אליהם ממאגר המידע. במקרה זה, הנהלת האתר תמחק רק את המידע הדרוש להצעות מסחריות, כאמור לעיל.

שים לב שמחיקת מידע עלולה להשפיע על המשך הגישה לשירותי האתר. מידע הנדרש לניהול האתר למטרות עסקיות, לרבות נתונים סטטיסטיים, אנונימיים או מצטברים המשמשים לניתוח סטטיסטי ותיעוד של פעילויות מסחריות ואחרות המבוצעות באתר, ימשיך להישמר על ידי הנהלת האתר כנדרש בחוק אך לא יישמר. משמש למגע אישי. אם לא התקבלה תוך 30 יום הודעה המאשרת את מחיקת המידע המבוקש על פי סעיף זה, למשתמשים הזכות לפנות לבית משפט, בהתאם לנהלים המפורטים בתקנות לפי חוק הגנת הפרטיות, כדי לחייב את הנהלת האתר לנקוט בפעולות הנדרשות.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במדיניות הפרטיות לפי הצורך. 

 הודעה תפורסם בדף הבית של האתר לפחות 30 יום לפני כניסת השינויים לתוקף. לגבי שינויים לא חיוניים, הודעה תפורסם בדף הבית לפחות 7 ימים לפני כניסתם לתוקף, אלא אם שינויים כאלה נעשו בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם לדרישות החוק. המשך השימוש באתר בעקבות שינויים בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת. אם המשתמשים אינם מסכימים לתנאים החדשים, עליהם להפסיק את השימוש באתר.

משתמשים יכולים לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית בכל עת על ידי לחיצה על הקישור המתאים באתר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-[1.11.2023].

הצהרת פרטיות של מידע דיוור ופרסום